Skip to content

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 7

9 miesięcy ago

42 words

Szczegółowe analizy podgrup zostały przedstawione przez Fätkenheuer et al. w tym wydaniu czasopisma. 27 Czas do niepowodzenia leczenia w dwóch połączonych badaniach był podobny w obu grupach marawiroków i był znacznie dłuższy niż w grupie placebo (P <0,001 dla porównań parami) (Figura 2B). W dwóch połączonych badaniach wzrost liczby komórek CD4 od wartości wyjściowej do 48 tygodnia był podobny w obu grupach marawirusowych i znacznie większy niż wzrost w grupie placebo (P <0,001 dla porównań parami) (Tabela 2 i Figura 2C) . W MOTIVATE 1, średni wzrost liczby CD4 w grupie, która otrzymywał marawirok raz na dobę oraz w grupie otrzymującej marawirok dwa razy dziennie wynosił odpowiednio 113 i 122 komórek na milimetr sześcienny, w porównaniu z 54 komórkami na milimetr sześcienny w grupie placebo. Grupa; w MOTIVATE 2 średni wzrost wynosił 122 i 128 komórek na milimetr sześcienny w grupach otrzymujących marawirok odpowiednio raz dziennie i dwa razy dziennie, w porównaniu z 69 komórkami na milimetr sześcienny w grupie placebo.
Bezpieczeństwo
Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic między zdarzeniami bezpieczeństwa w obu badaniach; w związku z tym przedstawiono analizy połączonych danych. Dane dotyczące bezpieczeństwa są nieskorygowane na czas trwania terapii. Wyższa stopa zaprzestania badania w grupie placebo oznacza, że ci pacjenci spędzali mniej czasu na otrzymywanie badanego leku niż pacjenci w grupach marawirok: 111 pacjento-lat dla placebo versus 300 pacjento-lat dla marawiroku raz dziennie i 309 pacjentów lata dla marawiroku dwa razy dziennie.
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane (połączone populacje badania MOTIVATE i MOTIVATE 2). Częstość zdarzeń niepożądanych z dowolnej przyczyny była mniejsza w przypadku placebo (85%) niż w przypadku marawiroku raz na dobę (91%) lub dwa razy na dobę (92%) (P = 0,01); nie było istotnych różnic w częstości występowania zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem (tabela 3). Analizy post hoc, nieskorygowane o czas trwania leczenia lub wielokrotne testy, wykazały, że w przypadku 2, 3 lub 4 zdarzeń niepożądanych występujących u 5% lub więcej pacjentów jedynymi częstościami zdarzeń, które różniły się istotnie w badanych grupach były gorączka (4 % w grupie placebo, 2% w grupie otrzymującej marawirok raz na dobę i 6% w grupie, która otrzymywała marawirok dwa razy na dobę, P = 0,04) i ból głowy (odpowiednio 6%, 5% i 2%; 0,03). Przerwanie leczenia z powodu działań niepożądanych związanych z leczeniem badaniem było rzadkie, a odsetek przerwania leczenia był taki sam w trzech grupach (placebo, 6 z 209 pacjentów [3%], marawirok raz na dobę, 12 z 414 [3%] i marawirok dwa razy dziennie, 13 z 426 [3%]).
Częstość poważnych działań niepożądanych była podobna w grupie leczonej (placebo, 18%, marawirok raz na dobę, 18% i marawirok dwa razy na dobę, 21%). W sumie 17 pacjentów zmarło w trakcie leczenia, bez znaczących różnic między trzema grupami (placebo, 2 pacjentów [1%], z których otrzymywało otwartą marawirok, marawirok raz na dobę, 6 [1%] i marawirok dwa razy codziennie, 9 [2%]); żadna ze zgonów nie była uważana za związaną z leczeniem. W trakcie leczenia wystąpiło 74 przypadki C w kategorii 68, nie stwierdzono istotnych różnic między grupami, z wyjątkiem kandydozy przełyku (u 2 pacjentów w grupie placebo, 12 w grupie otrzymującej marawirok raz na dobę i 3 w grupie otrzymującej marawirok dwa razy dziennie, p = 0,04) (tabela 3)
[podobne: ostra przednerkowa niewydolność nerek, znamie barwnikowe zdjecia, trądzik różowaty leczenie ziołami ]

0 thoughts on “Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: ostra przednerkowa niewydolność nerek trądzik różowaty leczenie ziołami znamie barwnikowe zdjecia