Skip to content

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad

1 miesiąc ago

603 words

R5 HIV-1 dominuje we wczesnych stadiach zakażenia, podczas gdy wirus X4 może pojawić się w czasie.9,10 Wyniki testów koreceptorów typu coreceptor-tropizm u pacjentów, u których zawiodły co najmniej dwa schematy antyretrowirusowe wskazują, że 50 do 62% zostało zakażonych. tylko z R5 HIV-1. 11-13 Tak więc, znaczna część wcześniej leczonych pacjentów może odnieść korzyść z leczenia…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5

1 miesiąc ago

265 words

Antagoniści receptora CC chemokiny 5 są nową klasą środków antyretrowirusowych. Metody Przeprowadziliśmy dwie podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, badania fazy 3 – Maraviroc versus zoptymalizowana terapia u pacjentów leczonych przeciwwirusowo i przeciwwirusowo z objawami wrodzonymi (MOTIVATE) i MOTIVATE 2 – u pacjentów z ludzkim wirusem niedoboru odporności typu R5 (tylko HIV-1) . Byli oni leczeni lub…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 8

1 miesiąc ago

499 words

Brak zwiększenia działania hepatotoksycznego lub wiremii HCV odnotowano również w badaniu innego antagonisty CCR5, vicriviroc, u pacjentów z zakażeniem HCV.32 Dlatego obawy dotyczące potencjalnego negatywnego działania antagonistów CCR5 na klasę u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby nie są znane. uzasadnione obecnie dostępnymi wynikami badań klinicznych. Odsetek pacjentów w grupie placebo, u których zawiodła terapia, był…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 7

1 miesiąc ago

564 words

Ocena czasu do niepowodzenia wskazała, że wśród pacjentów z wirusem wiążącym się z CXCR4, u których leczenie nie powiodło się, niepowodzenie nastąpiło około 2 miesiące wcześniej niż u pacjentów z tropizmem R5, u których leczenie zakończyło się niepowodzeniem. Mediana czasu do niepowodzenia marawiroku raz na dobę wynosiła 113 dni wśród pacjentów z wirusem wiążącym się…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 8

1 miesiąc ago

452 words

Pięć z 12 nowotworów zidentyfikowanych jako zdarzenia w kategorii C (w tym 2 z 6 chłoniaków) wystąpiło u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych była podobna w badanych grupach, bez znaczących różnic w częstości występowania zaburzeń stopnia 3 lub 4 (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 7

1 miesiąc ago

42 words

Szczegółowe analizy podgrup zostały przedstawione przez Fätkenheuer et al. w tym wydaniu czasopisma. 27 Czas do niepowodzenia leczenia w dwóch połączonych badaniach był podobny w obu grupach marawiroków i był znacznie dłuższy niż w grupie placebo (P <0,001 dla porównań parami) (Figura 2B). W dwóch połączonych badaniach wzrost liczby komórek CD4 od wartości wyjściowej do…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 6

1 miesiąc ago

618 words

Około 57% pacjentów miało liczbę CD4 poniżej 200 komórek na milimetr sześcienny. W sumie 82% pacjentów przyjmowało leki antyretrowirusowe w momencie rozpoczęcia badania; 18% nie przyjmowało leków przeciwretrowirusowych w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem badania. Przerwanie leczenia W dwóch połączonych badaniach w sumie 143 (68%) pacjentów przyjmujących placebo przerwało leczenie do 48. tygodnia, w porównaniu…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 5

1 miesiąc ago

524 words

Zastosowano model analizy kowariancji, z miano wirusa przy badaniu przesiewowym, stosowaniu lub niewykorzystywaniu enfuwirtydu, a grupą badaną jako głównymi współzmienne. W przypadku podstawowej analizy skuteczności, jeśli badany lek przerywano z jakiegokolwiek powodu w 48 tygodniu lub przed nim, zmianę względem wartości wyjściowej rejestrowano jako zero. Zmiana w stosunku do wartości wyjściowej została również odnotowana jako…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 czesc 4

1 miesiąc ago

499 words

Stosowanie typranawiru było dozwolone po udostępnieniu danych dotyczących interakcji między lekami (luty 2006 r.). Czynniki badawcze (w tym darunawir, etrawiryna i raltegrawir) nie były dozwolone. Jeśli wystąpiły efekty toksyczne, które można przypisać konkretnemu składnikowi zoptymalizowanej terapii w tle, lek z tej samej klasy można zastąpić po konsultacji z monitorem medycznym badania. Analiza skuteczności Pierwszorzędowym punktem…

Toll-like Receptor 3 i Geographic Atrophy w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki czesc 4

1 miesiąc ago

548 words

Znaleźliśmy znaczące powiązanie między allelem T niesynonimicznego kodowania SNP rs3775291 i ochroną przed atrofią geograficzną (P = 0,005 z dodatkowym modelem allelu dawkowania, iloraz szans atrofii geograficznej u heterozygot, 0,712, przedział ufności 95% [CI] , 0,503 do 1,00, iloraz szans u homozygot, 0,437, 95% CI, 0,227 do 0,839) (tabela i tabela S3 w dodatkowym dodatku).…