Skip to content

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 cd

5 miesięcy ago

341 words

Kategorie podgrup zostały również wstępnie zdefiniowane. Analizy post hoc dotyczące skuteczności marawiroku w połączeniu ze zoptymalizowaną terapią podstawową zawierającą enfuwirtyd, lopinawir-rytonawir lub typranawir przeprowadzono na podstawie pierwszego zastosowania wybranego leku. Wykonano także analizę post hoc odpowiedzi wirusologicznej według tropizmu na linii podstawowej.
Dane o bezpieczeństwie wątroby, w tym maksymalne i ostatnie wartości enzymu wątrobowego podczas leczenia, analizowano dla pacjentów, którzy byli skorelowani z HBV lub HCV; koinfekcję zdefiniowano jako pozytywny wpływ na antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B lub dodatni wynik RNA HCV w skriningu. Testy enzymu wątrobowego przeprowadzono podczas badania przesiewowego, w punkcie wyjściowym, w 2. tygodniu, w 4 tygodniu, co 4 tygodnie do 24 tygodnia, i co 8 tygodni do 48 tygodni. Elewacje klasyfikowano zgodnie z podziałem tabeli AIDS dla oceny ciężkości dorosłej osoby. Niekorzystne doświadczenia.20
Troizm Coreceptora określono za pomocą zatwierdzonego testu fenotypowego tropizmu21 (Trofile, Monogram Biosciences, South San Francisco) podczas badania przesiewowego, na początku badania i podczas wszystkich wizyt studyjnych po 4. tygodniu u pacjentów z poziomem RNA HIV-1 ponad 500 kopie na mililitr. Ten test ma 100% czułość do wykrywania wariantów wiążących się z CXCR4 występujących na poziomie 10% i 85% wrażliwości na wykrywanie wariantów występujących na poziomie 5% .21 Wyniki testu tropizmu w momencie niepowodzenia wirusologicznego (zdefiniowanego przez Gulick i wsp. 3) oraz zmiany liczby komórek CD4 od linii bazowej w tym punkcie czasowym.
Analiza statystyczna
Poszczególne badania były zasilane, aby pokazać różnicę w ogólnej populacji, a nie w osobnych podgrupach. Ponieważ badania te miały na celu rejestrację narkotyku, tylko raporty hipotezy opisane w planie analizy statystycznej, które sfinalizowano przed ujawnieniem baz danych, zostały uwzględnione w raportach z badań. W przypadku podgrup tylko tabele podsumowań zostały wcześniej zdefiniowane. Analizy post hoc przeprowadzono zgodnie z wcześniejszym opisem.22
Oceniano heterogeniczność pomiędzy poziomami współzmiennymi w każdej podgrupie. Dla każdej podgrupy został zastosowany model regresji logistycznej. Ten model obejmował leczenie, dwie warstwy randomizacji (poziom RNA wirusa HIV-1 w badaniu przesiewowym [<100 000 kopii na mililitr lub . 100 000 kopii na mililitr] oraz użycie lub niewykorzystanie enfuwirtydu w zoptymalizowanej terapii w tle), odpowiednią podgrupę, oraz interakcja między leczeniem a podgrupą. Termin interakcji oceniono pod kątem istotności na poziomie 5%. Jeżeli był znaczący, stwierdzono, że istnieją dowody na inny efekt leczenia na różnych poziomach w podgrupie. Dla każdego poziomu współzmiennego w podgrupie oszacowano iloraz szans i odpowiadający mu przedział ufności na wykresie leśnym. Zmianę liczby komórek CD4 w stosunku do linii bazowej według podgrupy analizowano za pomocą analizy kowariancji w analogiczny sposób, przy użyciu średnich kwadratowych i powiązanych przedziałów ufności przedstawionych na wykresie lasu. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie zostały skorygowane dla wielokrotnych testów.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1
[hasła pokrewne: zdjęcie cefalometryczne, rdzeniowy zanik miesni, danelczyk ]

0 thoughts on “Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja laserowa Poznań[…]

Powiązane tematy z artykułem: danelczyk rdzeniowy zanik miesni zdjęcie cefalometryczne