Skip to content

Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad

5 miesięcy ago

492 words

Pacjentów uznawano za średnio zagrożonych na podstawie oceny klinicznej przez wielodyscyplinarny zespół serca, który stosował wytyczne oparte na modelu ryzyka opracowanym przez Towarzystwo Chirurgów Klatki Piersiowej (STS) w celu oszacowania ryzyka zgonu w 30 dni po operacji.19 Ocena na modelu ryzyka STS wykorzystuje algorytm, który opiera się na obecności współistniejących chorób, aby przewidzieć śmiertelność po 30 dniach. Wynik STS jest równy przewidywanej śmiertelności wyrażonej w procentach. W badaniu tym wytyczną był wynik ryzyka co najmniej 4,0%; górny limit zastosowany przez komisję odwoławczą wynosił 8,0%, ale ta wartość nie została wcześniej określona. Pacjenci z oceną ryzyka STS wynoszącą mniej niż 4,0% mogliby również zostać włączeni, gdyby istniały współistniejące warunki, które nie były reprezentowane w modelu ryzyka. Pełna lista kryteriów włączenia i wykluczenia znajduje się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Pacjenci ze współistniejącą niekoherentną chorobą wieńcową wymagającą rewaskularyzacji mogą być włączeni i leczeni zgodnie z oceną zespołu serca za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub operacji pomostowania tętnic wieńcowych (CABG).
Urządzenie i procedura
Rozszerzalny balonowo system zastawki serca SAPIEN XT (Edwards Lifesciences) i procedura TAVR zostały opisane wcześniej.20 Główne różnice w systemie SAPIEN XT, w porównaniu z układem zaworów SAPIEN pierwszej generacji, to cieńsze kolumny kobaltowe. ramka chromowa, częściowo zamknięta geometria spoczynkowa ulotek bydlęcych osierdzia, dodanie średnicy zaworu o średnicy 29 mm i cewnik wprowadzający o zmniejszonym profilu (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Pacjentom przypisanym do TAVR poddano zastawkę przezklatkową lub przezklatkową. Przez umieszczenie w klatce piersiowej zastosowano ten sam zawór, który został umieszczony na drodze dostępu przezpętrowego lub transaortycznego. Wszyscy pacjenci otrzymali kwas acetylosalicylowy (81 mg) i klopidogrel (.300 mg) przed zabiegiem i heparynę podczas zabiegu; pacjenci przyjmowali aspirynę w nieskończoność i klopidogrel przez co najmniej miesiąc.
Wersja próbna
Badanie obejmowało dwie równoległe prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badania, w których stosowano system zaworów SAPIEN XT. Wyniki z próby kohorty B firmy PARTNER zostały wcześniej opisane 21, a projekt badania kohorty PARTNER A przedstawiono na rysunku S2 w Dodatku uzupełniającym. Po spełnieniu kryteriów rejestracyjnych, pacjenci zostali poddani ocenie tętnic obwodowych przed randomizacją do oddzielnych pacjentów, którzy kwalifikowali się do umieszczenia przezustnego od osób wymagających zastosowania przejściowego. Pacjentów stratyfikowano w kohortach zgodnie z drogą dostępu (przezustną lub przezklatkową), a następnie losowo przydzielano (w stosunku 1: 1) do poddania się przezcewnikowej lub chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej. Kohorty zdefiniowane zgodnie z przypisaniem do trasy dostępu stanowiły wcześniej zdefiniowaną podgrupę, ale badanie nie było zasilane w celu analizy tej podgrupy. Populację, która miała być leczona, wykorzystano w analizach pierwotnych i wtórnych punktów końcowych
[hasła pokrewne: eozynocyty podwyższone, antrum żołądka, rakowiak płuc ]

0 thoughts on “Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad”

Powiązane tematy z artykułem: antrum żołądka eozynocyty podwyższone rakowiak płuc