Skip to content

Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem czesc 4

5 miesięcy ago

482 words

Analizy czasu do wystąpienia, które były oparte na wszystkich dostępnych danych uzupełniających, przeprowadzono przy użyciu szacunków Kaplana-Meiera i porównano je z użyciem testu log-rank. Zależność wyjściowych współzmiennych od pierwotnego punktu końcowego oceniano za pomocą modelu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa w celu obliczenia współczynników ryzyka w podgrupach i przetestowania pod kątem interakcji. W całym artykule termin wskaźnik ryzyka odnosi się do analizy punkt-w-czasie, z wykorzystaniem częstości zdarzeń Kaplana-Meiera i standardowego błędu Greenwood; termin współczynnik ryzyka odnosi się do wyniku analizy proporcjonalnych zagrożeń Coxa. Niekorzystność ustalono, jeśli górna granica dwustronnego 95% przedziału ufności (jednostronna alfa, 0,025) dla współczynnika ryzyka pierwotnego punktu końcowego po 2 latach była niższa od wcześniej określonego współczynnika nierówności wynoszącego 1,20.
Modele wielowymiarowe używały automatycznej selekcji zmiennych, począwszy od wszystkich zmiennych wykazujących wartość P mniejszą niż 0,20 w analizach jednoczynnikowych. Przeprowadzono dodatkową zależną od czasu analizę współzmienną w celu zbadania powiązania powikłań podczas TAVR lub operacji ze śmiertelnością. Wszystkie wartości P w artykule są prezentowane bez korekty dla wielokrotnych porównań i powinny być odpowiednio interpretowane. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci
Spośród 2032 pacjentów poddanych randomizacji 1011 zostało przydzielonych do TAVR, a 1021 do operacji. Łącznie 1550 pacjentów (76,3%) było odpowiednimi kandydatami do umieszczenia przezustnego, a 482 pacjentów (23,7%) było w kohorcie przezklatkowej. 236 pacjentów z grupy TAVR, którzy byli w kohorcie przezklatkowej, miało dostęp transapik- tywny (174 pacjentów) lub dostęp transaortalny (62).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Charakterystyka pacjentów na początku badania była dobrze zrównoważona w dwóch grupach badań (tabela 1). Średni wynik STS wynosił 5,8% w każdej grupie; 6,7% pacjentów miało wynik STS, który był mniejszy niż 4,0%, 81,3% miał wynik, który był między 4,0% i 8,0%, a 12,0% miało wynik większy niż 8,0%.
W sumie 94 pacjentów (4,6%) zostało włączonych do badania, ale nie poddano ich procedurze, w tym 17 pacjentom w grupie TAVR i 77 w grupie operacyjnej. Głównym powodem nieleczenia było wycofanie się z badania, najczęściej z powodu decyzji po randomizacji, aby nie poddać się operacji.
Wyniki procedury
W sumie 18 pacjentów (0,9%, 10 pacjentów w grupie TAVR i 8 w grupie chirurgicznej) zmarło podczas zabiegu lub w ciągu 3 dni po nim. U 28 pacjentów (1,4%, 20 pacjentów w grupie TAVR i 8 w grupie chirurgicznej) rozpoczęto procedurę przypisaną, ale pacjent nie otrzymał implantu zastawkowego. Przyczyny, dla których zawór nie został wszczepiony, pokazano na rysunku S3 w Dodatku uzupełniającym.
Spośród 10 z 994 pacjentów w grupie TAVR (0,1%) z embolizacją zastawki, u 4 wszczepiono drugi zawór przezcewnikowy, zabieg przerwano w 2, zabieg zamieniono na operację w 3, a zmarł. Drugi zawór przezcewnikowy został umieszczony w pierwszym zastawce u 22 dodatkowych pacjentów (2,2%) z powodu umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności aortalnej
[hasła pokrewne: ostra przednerkowa niewydolność nerek, danelczyk, mcz lubin ]

0 thoughts on “Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Dobry dentysta Kraków[…]

Powiązane tematy z artykułem: danelczyk mcz lubin ostra przednerkowa niewydolność nerek