Skip to content

Tag: antrum żołądka

Dziedzicznosc wedlug Lysienki

7 miesięcy ago

187 words

Dziedziczność według Łysienki, jest wynikiem skoncentrowania wpływów warunków zewnętrznych, przyswojonych przez ustrój w szeregu poprzednich pokoleń. Według Miczurina i Łysienki zdolność przekazywania cech nie jest związana wyłącznie z chromosomami, gdyż i komórki somatyczne i cytoplazma również biorą udział w zjawisku dziedziczenia. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy komórką płciową a komórkami somatycznymi ustroju, gdyż komórki płciowe…

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narzadów

7 miesięcy ago

158 words

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narządów oraz właściwości ustrojów nie zawsze, lub nie całkowicie są przekazywane potomstwu, jednak zmienione zawiązki nowych ustrojów powstają zawsze tylko dzięki zmianom ciała rodzicielskiego. Na zmianę ciała rodzicielskiego wpływają warunki życiowe. Dominowanie i ustępowanie cech zależy – według Miczurina – nie tylko od doboru rodziców ale przede wszystkim od doboru…

Wszelkie zaburzenia w skladowych luku odruchowego wywoluja zmiany reakcj i odruchowej.

7 miesięcy ago

150 words

Wszelkie zaburzenia w składowych łuku odruchowego wywołują zmiany reakcj i odruchowej. Zmiany te mogą, więc powstać zarówno w uszkodzeniu nerwów obwodowych, jak i w uszkodzeniu ośrodków nerwowych biorących udział w zjawisku odruchu. Odruchy, które powstały w związku z wychowaniem, doświadczeniem życiowym i pod wpływem warunków społecznych, nazywamy nabytymi, czyli warunkowymi. Powstają one przez nabywanie w…

Oparta na Tenofowirie profilaktyczna profilaktyka zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich

7 miesięcy ago

575 words

Kobiety w wieku rozrodczym potrzebują skutecznych interwencji, aby zapobiec nabyciu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1). Metody Przeprowadziliśmy randomizowane badanie kontrolowane placebo w celu oceny codziennego leczenia doustnym fumaranem dizoproksylu tenofowiru (TDF), doustnego tenofowiru-emtrycytabiny (TDF-FTC) lub 1% żelem pochwowym tenofowiru (TFV) jako profilaktycznej profilaktyki przeciwko zakażeniu HIV-1 w kobiety w RPA, Ugandzie i Zimbabwe.…

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc

7 miesięcy ago

177 words

Nintedanib (wcześniej znany jako BIBF 1120) jest wewnątrzkomórkowym inhibitorem atakującym wiele kinaz tyrozynowych. Badanie fazy 2 sugerowało, że leczenie 150 mg nintedanibu dwa razy dziennie zmniejszało spadek czynności płuc i ostre zaostrzenia u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc. Metody Przeprowadziliśmy dwa powtórzone 52-tygodniowe, randomizowane, podwójnie ślepe, badania III fazy (INPULSIS-1 i INPULSIS-2) w celu oceny…

Rytuksymab w porównaniu z azatiopryną w leczeniu podtrzymującym w zapaleniu naczyń związanym z ANCA AD 9

7 miesięcy ago

534 words

Nie jest jasne, czy znacznie niższe dawki rytuksymabu pomogły ograniczyć częstość występowania zdarzeń niepożądanych i zakażeń. Nie było różnicy między grupami w ich całkowitej zawartości immunoglobulin, IgG i IgM w osoczu, a zmiany tych poziomów nie różniły się istotnie między grupami. Trwałość długożyciowych komórek plazmatycznych, na które nie wpływa rytuksymab, mogła przyczynić się do tych…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 6

7 miesięcy ago

539 words

Ta analiza nie została skorygowana dla wielokrotnych porównań (rysunek i sekcja Wyniki w dodatkowym dodatku). Uczestnicy z dwóch grup eksperymentalnych, którzy nie przestrzegali protokołu lub których przestrzeganie nie mogło być ocenione, mieli stopnie alergii podobne do odsetka wśród uczestników standardowej grupy wstępnej, którzy przestrzegali protokołu. Porównywania statystycznego między uczestnikami standardowej grupy wstępnej, którzy przystąpili do…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 9

7 miesięcy ago

557 words

Wszystkich 33 uczestników poproszono o poddanie się wyzwaniom związanym z jedzeniem dla odpowiedniej żywności: 7 uczestników miało pozytywne wyniki (do jednej lub więcej żywności), 22 miało negatywne wyniki (do jednego lub więcej pokarmów), a 4 nie wróciło z powodu wyzwań. Spośród 7 uczestników, którzy mieli wynik dodatni w momencie rzutu na linię podstawową, 5 miało…