Skip to content

Tag: badanie foniatryczne

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA UKLADU NERWOWEGO

7 miesięcy ago

168 words

Układ nerwowy dzieli się na układ ośrodkowy i obwodowy. Do układu ośrodkowego należą mózgowie, rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy, zamknięte w jamach o ścianach kostnych, do obwodowego zaś należą wszystkie nerwy odchodzące zarówno z mózgu, jak i rdzenia aż do ich zakończeń w tkankach narządów wykonawczych. Podstawowym elementem, tkanki nerwowej jest komórka nerwowa łącznie ze…

Wszelkie zaburzenia w skladowych luku odruchowego wywoluja zmiany reakcj i odruchowej.

7 miesięcy ago

150 words

Wszelkie zaburzenia w składowych łuku odruchowego wywołują zmiany reakcj i odruchowej. Zmiany te mogą, więc powstać zarówno w uszkodzeniu nerwów obwodowych, jak i w uszkodzeniu ośrodków nerwowych biorących udział w zjawisku odruchu. Odruchy, które powstały w związku z wychowaniem, doświadczeniem życiowym i pod wpływem warunków społecznych, nazywamy nabytymi, czyli warunkowymi. Powstają one przez nabywanie w…

dlugotrwale dzialanie stan parabiozy

7 miesięcy ago

151 words

Sprawa hamowania pobudzenia w korze mózgowej ma zasadnicze znaczenie, gdyby bowiem hamowanie nie istniało, to ustrój musiałby oddziaływać na niezmiernie dużą liczbę bodźców zarówno, ze świata zewnętrznego, jak podnietpłynących z jego własnych tkanek, narządów i układów fizjologicznych. Pobudzenie i hamowanie są procesami czynnymi, występującymi w ścisłym związku ze sobą. Hamowanie, według Wwedenskiego, jest zmodyfikowanym procesem…

Kora mózgowa

7 miesięcy ago

172 words

Kora mózgowa przez wytwarzanie odruchów warunkowych na skutek podrażnień mechanizmów eksterocepcyjnych, interocepcyjnych i propriocepcyjnych hamuje lub pobudza czynność ośrodkowego układu nerwowego i w ten sposób wpływa na regulację czynności narządów. Np. spadek ciśnienia krwi pod wpływem wprowadzonej do krwiobiegu śliny łatwiej i wyraźniej występuje u psów z usuniętymi półkulami mózgowymi niż u psów normalnych Walawski.…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 5

7 miesięcy ago

529 words

Częstość występowania alergii na więcej niż jedną żywność była nieistotnie niższa we wczesnej grupie wprowadzającej niż w grupie standardowego wstępu (P = 0,17) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Alergia na orzechy występowała u 1,2% uczestników we wczesnej fazie wstępnej oraz w 2,5% w grupie standardowego wstępu, co stanowi nieistotne 51% mniejsze ryzyko względne we wczesnej…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad

7 miesięcy ago

201 words

W przybliżeniu o jedną trzecią mniej wartości nasycenia tlenem od 87 do 90% były wyświetlane niż oczekiwano, a wartości powyżej 87% zostało przesuniętych o do 2 punktów procentowych. Masimo potwierdził ten artefakt10 i dostarczył poprawione oprogramowanie, które go usunęło. Skorygowane oksymetry postępowały podobnie do innych powszechnych oksymetrów.10 Po teście losowego surfaktanta, dodatnim ciśnieniem i natlenianiu…

Nadzór PET-CT a wycięcie szyi w zaawansowanym raku głowy i szyi cd

7 miesięcy ago

494 words

Pacjenci przydzieleni do grupy z planową operacją byli oceniani za pomocą CT lub MRI; osoby wyznaczone do grupy obserwacyjnej oceniono za pomocą PET-CT. Wszystkie wyniki badania PET-CT interpretowane były lokalnie przez specjalistów radiologii PET-CT i lekarzy medycyny nuklearnej. Skany PET-CT oceniano jakościowo. Wyniki PET-CT, które wykazały intensywny wychwyt FDG w 12 tygodniu po chemioradioterapii, z…

Toksyczne majsterkowanie – Egzekucja śmiertelna i Konstytucja

7 miesięcy ago

527 words

Michel Foucault otworzył swoją książkę Dyscyplina i kara z 1975 roku, zawierającą szczególnie makabryczną relację o francuskiej egzekucji z 1757 roku, która polegała na rozerwaniu ciała za pomocą gorących szczypiec i nałożeniu wrzącego oleju na to, co pozostało, a następnie za pomocą rysunku i ćwiartowania ciała przez cztery konie.1 W XVIII wieku celem tortur na…

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 czesc 4

7 miesięcy ago

140 words

Podstawową analizą było porównanie dwóch grup badanych zmian w poziomach hemoglobiny glikowanej od wartości wyjściowej do 26 tygodni w analizie modeli kowariancji (ANCOVA), przeprowadzonych osobno w każdej z trzech grup wiekowych i skorygowanych o wyjściowy poziom hemoglobiny glikowanej i centrum kliniczne. Wystąpiło wysoce znaczące oddziaływanie między grupą badaną a grupą wiekową (P = 0,003) w…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 cd

7 miesięcy ago

485 words

Badanie tropizmu rdzennego i badania oporności na leki przeprowadzono u wszystkich pacjentów, którzy spełniali te kryteria, a także u pacjentów, u których poziom RNA HIV-1 wynosił 500 kopii na mililitr lub więcej w tygodniu 4 (dla tropizmu) lub w 24 tygodniu i 48 (dla lekooporności). Protokół badania został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny…