Skip to content

Tag: ostra przednerkowa niewydolność nerek

Randomizowana, kontrolowana próba doustnego propranololu w naczyniaku niemowlęcym AD 10

7 miesięcy ago

566 words

Nasz adaptacyjny projekt, obejmujący wstępne porównanie czterech schematów leczenia propranololem z placebo, umożliwił wybór bardziej skutecznej dawki (3 mg zamiast mg na kilogram dziennie) i czasu leczenia (6 miesięcy zamiast 3 miesięcy). Leczenie propranololem w dawce 3 mg na kilogram na dzień przez 6 miesięcy dało znacznie wyższą skuteczność (wynik pierwotny) w porównaniu z placebo…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 10

7 miesięcy ago

524 words

Nasze dane sugerują, że wprowadzenie gotowanego jajka jest bezpieczną strategią i może być skuteczne w zapobieganiu. Wskaźniki alergii pokarmowej były wyższe wśród osób nie białych niż wśród białych i wyższe wśród uczestników z wypryskiem przy zapisie niż wśród osób bez wyprysku – wyniki zgodne z tymi w literaturze; jednak przestrzeganie protokołu badania było istotnie mniejsze…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 7

7 miesięcy ago

237 words

Nie było znaczących różnic między grupami w obu próbach pod względem stopnia niepełnosprawności (Tabela 2). Głównymi przyczynami zgonu były posocznica, martwicze zapalenie jelita grubego, krwotok śródkomorowy i przewlekła choroba płuc (tabele S7 i S8 w dodatkowym dodatku). W australijskim badaniu przeprowadzono pięć zgonów niemowląt, a dziewięć w brytyjskim badaniu, które miały miejsce po wypisaniu ze…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 9

7 miesięcy ago

433 words

Może to pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego podczas leczenia tlenem żadne z badań NeOProM nie osiągnęło mediany wartości rzeczywistego nasycenia tlenem poniżej 89% wśród dzieci w grupach o niższym docelowym pH. [6, 4, 8, 15]. Obecne próby i inne próby NeOProM mogą dlatego też nie docenili efektu, który dokładnie wpływa na wysycenie tlenem od 85 do…

Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem czesc 4

7 miesięcy ago

482 words

Analizy czasu do wystąpienia, które były oparte na wszystkich dostępnych danych uzupełniających, przeprowadzono przy użyciu szacunków Kaplana-Meiera i porównano je z użyciem testu log-rank. Zależność wyjściowych współzmiennych od pierwotnego punktu końcowego oceniano za pomocą modelu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa w celu obliczenia współczynników ryzyka w podgrupach i przetestowania pod kątem interakcji. W całym artykule termin…

Toll-like Receptor 3 i Geographic Atrophy w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki cd

7 miesięcy ago

477 words

Gęstości optyczne płytek 96-studzienkowych analizowano na czytniku płytek (SpectraMax, Molecular Devices) przy 450 nm za pomocą oprogramowania Softmax Pro, wersja 4.3. Numery komórek porównywano za pomocą testu U Manna-Whitneya (oprogramowanie SPSS, wersja 15.0 dla Windows). Aby uzyskać opis dodatkowych manipulacji in vivo i in vitro tych komórek, patrz sekcja Materiały i metody w dodatkowym dodatku.…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 7

7 miesięcy ago

42 words

Szczegółowe analizy podgrup zostały przedstawione przez Fätkenheuer et al. w tym wydaniu czasopisma. 27 Czas do niepowodzenia leczenia w dwóch połączonych badaniach był podobny w obu grupach marawiroków i był znacznie dłuższy niż w grupie placebo (P <0,001 dla porównań parami) (Figura 2B). W dwóch połączonych badaniach wzrost liczby komórek CD4 od wartości wyjściowej do…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 czesc 4

7 miesięcy ago

445 words

Podstawowa charakterystyka pacjentów w analizie podgrup. Wyjściowa charakterystyka pacjentów była podobna we wszystkich grupach badawczych (tabela 1). Większość pacjentów stanowili mężczyźni (89%) i biali (84%), a 14% było czarne. W momencie badania przesiewowego ponad 40% pacjentów miało poziom RN. HIV-1 w wysokości 100 000 kopii na mililitr lub więcej i około 20% miało wyjściową liczbę…

Nienaturalna historia: rak piersi i amerykańskie społeczeństwo

7 miesięcy ago

753 words

Występuje złożony emocjonalny, społeczny i kulturowy nakład na doświadczenie i leczenie chorób piersi, które powodują, że rak piersi jest wyjątkowy. Chociaż lekarz i historyk Robert Aronowitz czerpali z pism kluczowych pacjentów, lekarzy i badaczy onkologii w ciągu ostatnich dwóch wieków w komponowaniu tej historii, jego głównym celem jest krytyka społeczeństwa w ogóle, a zwłaszcza medycyny.…

Ekspresja i odpowiedź c-erbB-2 na terapię adjuwantową u kobiet z wczesnym rakiem piersi z dodatnim guzem ad 7

7 miesięcy ago

526 words

Pacjenci, których nowotwory miały 50 procent lub więcej nadmiernej ekspresji c-erbB-2 stanowili 29 procent badanej populacji. Rozdzielenie krzywych dla przeżycia wolnego od choroby i całkowitego przeżycia w tej grupie było zarówno istotne, jak i znaczące, co wskazuje na efekt dawka-odpowiedź (Figura 1C i Figura 1D). Warto zauważyć, że wśród pacjentów, którzy zostali włączeni do grupy…