Skip to content

Tag: przychodnia cepelek koszykowa

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone plcia

7 miesięcy ago

255 words

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone płcią Dziczenie patologicznych oznak może być ograniczone płcią, to znaczy, że choroba nie przejawia się dzięki odmiennej budowie narządu- płciowego. W takich przypadkach skłonność patologiczna może istnieć u obu rodziców, jednak z powodu warunków anatomicznych może się uzewnętrznić tylko u jednej płci. Jasną jest rzeczą, że kobiety nie mogą dziedziczyć takiej wady…

Mocz

7 miesięcy ago

175 words

Mocz bowiem przedstawia sobą nasycony roztwór soli, który utrzymuje się w rostworze dzięki odpowiedniej ciepłocie, kwaśności, odpowiedniemu wzajemnemu stosunkowi, zasadniczo zaś dzięki obecności tzw. koloidów ochronnych. Koloidy te składają się z barwników moczu, nukleoalburnin, mucyny, albuminy i kwasu chondroitynosiarkowego i nukleinowego. W czynności ochronnej koloidów odgrywa rolę ich swoistość, nie zaś ilość. Część koloidów ochronnych…

Kamienie przechodzace przez drogi moczowe wywoluja napady kolki nerkowej

7 miesięcy ago

159 words

Przesuwanie się kamienia przez moczowód wywołuje jego skurcz trwający od kilku minut do kilku dni. Prócz tego kamień ostry może powodować zranienie moczowodu. Przesuwaniu się kamienia towarzyszy gwałtowny ból w postaci kolki. Mechanizm powstawania bólu w kolce nerkowej sprowadza się do: 1. zwiększonego śródnerkowego ciśnienia spowodowanego zastojem moczu w miedniczce nerkowej 2.

Odruch warunkowy

7 miesięcy ago

175 words

Odruch warunkowy jest koniecznym elementem postępu rozwojowego. Istnieje ścisły związek pomiędzy korą mózgową, układem wegetatywnym i czynnością narządów, co najpierw Pawłow wykazał na drodze pobudzeń eksterocepcyjnych, Bykow zaś na drodze pobudzeń zarówno eksterocepcyjnych, jak i interocepcyjnych, wychodzących z narządów. Kora mózgowa jest więc stałym nadrzędnym czynnikiem w mechanizmie regulacyjnego działania układ u wegetatywnego. Dla kliniki…

ZABURZENIA CZYNNOsCI UKLADU NERWOWEGO

7 miesięcy ago

166 words

ZABURZENIA CZYNNOśCI UKŁADU NERWOWEGO Zaburzenia czynności układu nerwowego można podzielić na: 1. Zaburzenia czynności animalnych 2. zaburzenia czynności wegetatywnych. Wtym rozdziale nie będę poruszał zaburzeń czynności układu wegetatywnego, gdyż zostały one omówione w rozdziale o zaburzeniach regulacji układu wegetatywnego w części ogólnej Fizjologii patologicznej. Ograniczę się więc tutaj do ogólnego omówienia zaburzeń powstających w układzie…

Drzenia moga byc róznego charakteru

7 miesięcy ago

128 words

Wzmożenie czynności ruchowej Wzmożeniem czynności ruchowej, czyli hiperkinezami, nazywamy mimowolne ruchy w postaci drżenia i kurczów powstających wskutek drażnienia procesem patologicznym różnych odcinków układu nerwowego. Drżenie komór występuje w różnych schorzeniach układu nerwowego zarówno organicznych, jak i czynnościowych, zwłaszcza z powodu zatrucia jadami zewnątrz i wewnątrzpochodnymi. Np. w rozsianym stwardnieniu mózgu i rdzenia kręgowego sclerosis…

Doustny, oszczędzający glukokortykoid efekt mepolizumabu w astmie eozynofilowej

7 miesięcy ago

565 words

Wielu pacjentów z ciężką astmą wymaga regularnego leczenia doustnymi glikokortykosteroidami pomimo stosowania terapii wziewnej o dużej dawce. Jednak regularne stosowanie ogólnoustrojowych glukokortykoidów może prowadzić do poważnych i często nieodwracalnych działań niepożądanych. Wykazano, że mepolizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne, które wiąże się i inaktywuje interleukinę 5, zmniejsza zaostrzenia astmy u pacjentów z ciężką eozynofilową astmą. Metody W…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 5

7 miesięcy ago

529 words

Częstość występowania alergii na więcej niż jedną żywność była nieistotnie niższa we wczesnej grupie wprowadzającej niż w grupie standardowego wstępu (P = 0,17) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Alergia na orzechy występowała u 1,2% uczestników we wczesnej fazie wstępnej oraz w 2,5% w grupie standardowego wstępu, co stanowi nieistotne 51% mniejsze ryzyko względne we wczesnej…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 11

7 miesięcy ago

429 words

Różnicowe ścieranie się dwóch grup może potencjalnie prowadzić do uprzedzeń. Analiza dowodów uprzedzeń u uczestników, którzy nie należeli do grupy, która była zgodna z protokołem, nie stanowi wyjaśnienia widocznej skuteczności w analizach na podstawie protokołu (tabele S12 i S31 w dodatkowym dodatku). Ostatecznie wyeliminowaliśmy możliwość, że nasze odkrycia były wynikiem artefaktu projektu badawczego – selektywnego…