Skip to content

Tag: szpital matopat

Dziedziczenie zwiazane z plcia

7 miesięcy ago

246 words

Dziedziczenie związane z płcią Przekazywanie cech patologicznych może być również związane z płcią. Najczęściej widzi się dziedziczenie cech patologicznych związanych z płcią jako, typ dziedziczenia recesywnego. Takie formy dziedziczenia posiadają znaczenie praktyczne wtedy, heterozygotyczna kobieta z ustępującą cechą patologiczną wstępuje w związek małżeński–; zdrowym mężczyzną. Połowa- synów takiego związku może być chor na zaś połowa…

Stan fizjologiczny tych miedzykomórkowych polaczen

7 miesięcy ago

137 words

Stan fizjologiczny tych międzykomórkowych połączeń warunkuje przechodzenie pobudzeń do jednego określonego efektora. Zmiana czynnościowego stanu połączeń międzykomórkowych może doprowadzić do tego, że efektorem może być narząd pojedynczy lub też wiele narządów i tkanek. Teorie powstawania podrażnienia i przewodzenia pobudseń sprowadzają się obecnie do dwóch zasadniczych teorii, a mianowicie fizyko-chemicznej i chemicznej. Teoria fizykochemiczna twierdzi, że…

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi

7 miesięcy ago

161 words

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi. Odruch bezwarunkowy jest więc stałą dziedziczną reakcją ustroju wytworzoną w przebiegu procesów filogenezy wskutek wzajemnego oddziaływania ustroju i świata zewnętrznego. Odruchy bezwarunkowe przebiegają w zasadzie bez udziału naszej świadomości i siedliskiem ich ośrodków jest rdzeń kręgowy, przedłużony i międzymózgowie. Przewodzenie pobudzeń w łuku odruchowym odbywa się zawsze w jednym kierunku…

Uklad nerwowy przez regulacje czynnosci serca i naczyn nadaje odpowiednia szybkosc krazeniu krwi

7 miesięcy ago

221 words

Rozmaite przejawy życia są związane z wpływami zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i narządów ustroju, koordynuje zaś te wpływy układ nerwowy przez wytworzenie takich stanów, które warunkują stałość środowiska wewnętrznego ustroju. W utrzymywaniu stałości środowiska wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma układ krążenia, gdyż wszystkie zmiany w przemianie materii tkanek powstają w warunkach zakłóceń składu i krążenia…

Wytworzenie sie odruchów warunkowych z bodzców patologicznych

7 miesięcy ago

170 words

Prace Bykowa i jego szkoły wykazały w dalszych badaniach powstanie odruchów warunkowych na bodźce płynące z różnych narządów. Wytworzenie się odruchów warunkowych z bodźców patologicznych prowadzi do zakłócenia procesów troficznych i powstania stanu powodującego nieprawidłową czynność narządów. W powstawaniu zaburzeń czynności narządów odgrywa zasadniczą rolę, jak to ustalił Pawłow, tak zwany pierwszy układ sygnalizacyjny właściwy…

ZABURZENIA CZYNNOsCI UKLADU NERWOWEGO

7 miesięcy ago

166 words

ZABURZENIA CZYNNOśCI UKŁADU NERWOWEGO Zaburzenia czynności układu nerwowego można podzielić na: 1. Zaburzenia czynności animalnych 2. zaburzenia czynności wegetatywnych. Wtym rozdziale nie będę poruszał zaburzeń czynności układu wegetatywnego, gdyż zostały one omówione w rozdziale o zaburzeniach regulacji układu wegetatywnego w części ogólnej Fizjologii patologicznej. Ograniczę się więc tutaj do ogólnego omówienia zaburzeń powstających w układzie…

Nadzór PET-CT a wycięcie szyi w zaawansowanym raku głowy i szyi czesc 4

7 miesięcy ago

35 words

Nieinwalerność zdefiniowano jako ogólny wskaźnik przeżywalności, który był nie większy niż 10 punktów procentowych poniżej szacowanego 75% 2-letniego ogólnego wskaźnika przeżywalności wśród pacjentów z grupy planowej operacji (tj. Współczynnik ryzyka zgonu <1,50); Obliczenia te pozwoliły na 3% utratę obserwacji. Analizę przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.3. Przyjęto…

Wciąż w grze – Wykorzystanie wynalazczości pracodawcy w reformie służby zdrowia w USA cd

7 miesięcy ago

374 words

Społeczność biznesowa nie chce być nadmiernym obciążeniem dla rozwiązania problemu społecznego; wspierałby cel wspólnej odpowiedzialności tylko o tyle, o ile nie stanowiłby przeszkody dla konkurencyjności Pracodawcy uznają, że ani restrukturyzacja ubezpieczeń, ani powszechne ubezpieczenie nie rozwiążą rosnących kosztów i niedoborów jakościowych, i przewidują, że koszty nieefektywnego systemu będą nadal ponosić je i ich pracownicy. Wsparcie…

Wciąż w grze – Wykorzystanie wynalazczości pracodawcy w reformie służby zdrowia w USA ad

7 miesięcy ago

510 words

Ostatnie badania pokazały jednak, że duże firmy są niechętne do zaprzestania oferowania pokrycia (patrz tabela). Jest kilka powodów tej zmiany. Po pierwsze, skargi pracodawców na zaangażowanie w opiekę zdrowotną są bezpośrednio związane ze wzrostem kosztów opieki zdrowotnej, które w ostatnich latach uległy spowolnieniu. Innym jest fakt, że firma postrzega kontrolę rządu jako główną alternatywę, a…

Toll-like Receptor 3 i Geographic Atrophy w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki ad 6

7 miesięcy ago

518 words

Frakcja aktywowanych komórek RPE kaspazy-3 nie różniła się istotnie w zależności od genotypu znajdującego się pod kontrolą (stan wyjściowy). Jak pokazano w Tablicy F, dożylne podanie poli (I: C) (2 .g na mikrolitr) indukowało końcową ekspresję trifosforanu dezoksyrybonukleotydylotransferazy-biotyny-urydyny (TUNEL) w większej części RPE i zewnętrznych komórkach siatkówki u dzikich zwierząt. myszy typu niż u myszy…