Skip to content

Tag: zatrzymanie pracy nerek

Przekazywanie cech patologicznych

7 miesięcy ago

147 words

Przekazywanie cech patologicznych nabytych Niektórzy badacze twierdzą, że czynniki szkodliwe otaczającego środowiska mogą wpłynąć na potomstwo w sensie przekazywania zmiany powstałej w ciągu życia. Ten wpływ jako odbijający się na potomstwie nieswoiście, w następnych pokoleniach zwykle znika. Tak np. głód, gruźlica, kiła, zatrucia alkoholem, narkotykami, ołowiem, itd. mogą ujemnie wpływać na najbliższe potomstwo.

Spadek cisnienia onkotycznego krwi

7 miesięcy ago

162 words

Spadek ciśnienia onkotycznego krwi powoduje przechodzenie wody z krwi do tkanek. Ta teoria tłumaczy powstawanie obrzęków w późnych okresach kłębkowego zapalenia nerek, strata bowiem białka krwi w początkowych okresach zapalenia kłębków nerkowych jest bardzo niewielka. Inni znów twierdzą, że w patogenezie obrzęków odgrywa zasadniczą rolę zmiana przepuszczalności naczyń, która zwiększa się, i woda wtedy bardzo…

zrównowazenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej

7 miesięcy ago

205 words

Speranskij twierdzi, że trudno wyobrazić sobie stany patologiczne, które przebiegałyby bez udziału układu nerwowego, gdyż każdy, stan patologiczny zaczyna i kończy się zmianą czynności układu nerwowego. Jeżeli czynność układu nerwowego zwichniętego przez czynnik chorobotwórczy nie powróci szybko, do stanu zrównoważenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej, to nadmierne pobudzenia z ognisk chorobowych doprowadzą do…

Wplyw kory mózgowej na narzady

7 miesięcy ago

221 words

Wpływ kory mózgowej na narządy dochodzi, więc do skutku przez ośrodki wegetatywne podwzgórza i każda zmiana w korze mózgowej może poprzez podwzgórze i niższy układ wegetatywny wpłynąć na ich czynność. Zmiany w korze mózgowej mogą być nie tylko organiczne, ale również czynnościowe na skutek wytworzenia się trwalszych połączeń jako podstawy powstawania odruchów warunkowych. Badania elektroencefalograficzne…

Czynnosci ustroju zalezne od ukladu nerwowego

7 miesięcy ago

173 words

Zjawisko to, według Wilczkowskiego, mieści się w ramach przystosowania ustroju do mających nastąpić czynności. Uważa on również, że psyocho-chemiczne odruchy jako swoiste istnieją dla każdego rodzaju bodźca chemicznego. Czynności ustroju zależne od układu nerwowego i związane ze zjawiskami odruchu bezwarunkowego i warunkowego są już w warunkach normalnych bardzo złożone. Ta złożoność zjawisk przejawia się jeszcze…

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc

7 miesięcy ago

177 words

Nintedanib (wcześniej znany jako BIBF 1120) jest wewnątrzkomórkowym inhibitorem atakującym wiele kinaz tyrozynowych. Badanie fazy 2 sugerowało, że leczenie 150 mg nintedanibu dwa razy dziennie zmniejszało spadek czynności płuc i ostre zaostrzenia u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc. Metody Przeprowadziliśmy dwa powtórzone 52-tygodniowe, randomizowane, podwójnie ślepe, badania III fazy (INPULSIS-1 i INPULSIS-2) w celu oceny…

Eksemestan adiuwantowy z supresją jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 10

7 miesięcy ago

549 words

Wyniki te wskazują, że co najmniej część kobiet przed menopauzą, które otrzymują diagnozę raka piersi z receptorem hormonalnym, może mieć doskonałe rokowanie z wysoce skuteczną uzupełniającą terapią endokrynną. W przypadku kobiet, które otrzymują chemioterapię, warto rozważyć moment rozpoczęcia zahamowania czynności jajników. TEXT i SOFT różniły się pod względem podejścia do zapoczątkowania supresji jajników u kobiet,…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 9

7 miesięcy ago

557 words

Wszystkich 33 uczestników poproszono o poddanie się wyzwaniom związanym z jedzeniem dla odpowiedniej żywności: 7 uczestników miało pozytywne wyniki (do jednej lub więcej żywności), 22 miało negatywne wyniki (do jednego lub więcej pokarmów), a 4 nie wróciło z powodu wyzwań. Spośród 7 uczestników, którzy mieli wynik dodatni w momencie rzutu na linię podstawową, 5 miało…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 7

7 miesięcy ago

237 words

Nie było znaczących różnic między grupami w obu próbach pod względem stopnia niepełnosprawności (Tabela 2). Głównymi przyczynami zgonu były posocznica, martwicze zapalenie jelita grubego, krwotok śródkomorowy i przewlekła choroba płuc (tabele S7 i S8 w dodatkowym dodatku). W australijskim badaniu przeprowadzono pięć zgonów niemowląt, a dziewięć w brytyjskim badaniu, które miały miejsce po wypisaniu ze…

Nadzór PET-CT a wycięcie szyi w zaawansowanym raku głowy i szyi ad

7 miesięcy ago

481 words

Metaanaliza głównie małych, jednoośrodkowych badań PET-CT z udziałem pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, którzy otrzymali chemioradioterapię wykazały wysokie wartości predykcyjne ujemne wynoszące od 94,5 do 96,0% .9, 10 Stratyfikacja tych pacjentów dla Rozcięcie szyi za pomocą PET-CT po chemioradioterapii może zatem skutkować mniejszą liczbą przecięć szyi i zmniejszeniem częstości powikłań.11 Jednak brakuje danych…