Skip to content

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 ad 7

5 miesięcy ago

143 words

Było kilka innych działań niepożądanych (Tabela 3). Częstotliwość użycia czujnika
Rysunek 3. Rysunek 3. Wykorzystanie ciągłych monitorów glukozy w grupie monitorowania ciągłego, według wieku. Przedstawiono godziny tygodniowe odczyty glukozy, które zostały zarejestrowane podczas 26-tygodniowego okresu badania 52 pacjentów w wieku 25 lat lub starszych (Panel A), 57 pacjentów w wieku od 15 do 24 lat (Panel B), oraz 56 pacjentów w wieku od 8 do 14 lat (panel C). Każde pole reprezentuje zakres międzykwartylowy, z poziomą linią w polu reprezentującą medianę i kropką reprezentującą średnią. Pacjenci, którzy wycofali się z badania, uważali, że nie używali monitorów po dacie przerwania leczenia. (Zobacz Rysunek w Dodatku uzupełniającym na temat terminów wypłat.)
W grupie monitorowania ciągłego stosowanie czujników było większe u pacjentów w wieku 25 lat lub starszych niż w pozostałych dwóch grupach wiekowych (P <0,001). Wykorzystanie czujników było konsekwentnie wysokie podczas 26-tygodniowego okresu wśród pacjentów w najstarszej grupie wiekowej, ale z czasem spadło w pozostałych dwóch grupach wiekowych (Ryc. 3). Z wyłączeniem trzech pacjentów, którzy z niego zrezygnowali, tylko jeden pacjent, który miał 25 lat lub więcej, siedem osób w wieku od 15 do 24 lat i dwoje w wieku od 8 do 14 lat zaprzestał ciągłego monitorowania glikemii przed ukończeniem 26-tygodniowego okresu odwiedzić. Co najmniej 6,0 dni używania czujnika tygodniowo stanowiło średnią dla 83% pacjentów w wieku 25 lat lub starszych, 30%, którzy mieli 15 do 24 lat i 50%, którzy byli w wieku 8 do 14 lat. Wykorzystanie czujnika nie było związane z poziomem wyjściowym hemoglobiny glikowanej (współczynniki korelacji Spearmana, odpowiednio 0,08, -0,02 i 0,03 w trzech grupach).
Dyskusja
W tej randomizowanej, kontrolowanej próbie zaobserwowaliśmy, że korzyść związana z ciągłym monitorowaniem stężenia glukozy była silnie związana z wiekiem. Istotną różnicę w pierwotnej analizie zmiany stężenia hemoglobiny glikowanej od wartości wyjściowej do 26 tygodni stwierdzono we wcześniej zdefiniowanej grupie pacjentów w wieku 25 lat lub starszych, ale nie w dwóch grupach pacjentów, którzy byli młodsi. U pacjentów w wieku 25 lat lub starszych znacznie ściślejsza kontrola glikemii była widoczna w grupie monitorowania ciągłego zarówno w stężeniu hemoglobiny glikowanej, jak i w badaniu glukozy z czujnika, bez znaczącego wzrostu hipoglikemii biochemicznej (czas na dzień o wartości . 70 mg na decylitr na ciągłym monitorowaniu stężenia glukozy). Więcej pacjentów w grupie monitorowania ciągłego niż w grupie kontrolnej miało poziom hemoglobiny glikowanej mniejszy niż 7,0% bez ciężkiego epizodu hipoglikemii.
Natomiast porównania między grupami badanymi wykazały mniejsze korzyści z ciągłego monitorowania glikemii u pacjentów w wieku od 8 do 14 lat i bez korzyści dla osób w wieku od 15 do 24 lat. Wśród osób w wieku od 8 do 14 lat różnice między grupami w średnim stężeniu hemoglobiny glikowanej nie osiągnęły istotności statystycznej. Jednak w tej grupie wiekowej, w analizach wtórnych, więcej pacjentów w grupie z ciągłym monitorowaniem niż w grupie kontrolnej miało stężenie hemoglobiny glikowanej niższe niż 7,0%, a więcej miało względne zmniejszenie o 10% lub więcej stężenia hemoglobiny glikowanej od wartości wartości
[patrz też: eozynocyty podwyższone, proelmed, stomart opole ]

0 thoughts on “Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 ad 7”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Badania USG ciąży Warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: eozynocyty podwyższone proelmed stomart opole