Skip to content

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 czesc 4

5 miesięcy ago

445 words

Podstawowa charakterystyka pacjentów w analizie podgrup. Wyjściowa charakterystyka pacjentów była podobna we wszystkich grupach badawczych (tabela 1). Większość pacjentów stanowili mężczyźni (89%) i biali (84%), a 14% było czarne. W momencie badania przesiewowego ponad 40% pacjentów miało poziom RN. HIV-1 w wysokości 100 000 kopii na mililitr lub więcej i około 20% miało wyjściową liczbę komórek CD4 mniejszą niż 50 komórek na milimetr sześcienny. Ogólna wrażliwość wskazywała, że 17% pacjentów w grupie placebo i 13% w grupach marawirok nie ma potencjalnie aktywnych leków w ich zoptymalizowanej terapii w tle. W sumie 82% pacjentów przyjmowało leki antyretrowirusowe w momencie rozpoczęcia badania; 18% nie przyjmowało leków przeciwretrowirusowych w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem badania, co mogło doprowadzić do niedoszacowania stopnia odporności wirusowej u tych pacjentów. Łącznie 8% pacjentów było heterozygotycznych pod względem genotypu delta32 CCR5, a 94% było zakażonych HIV-1 kladu B. Skuteczność wirusologiczna w podgrupach
Tabela 2. Tabela 2. Powiązanie między wyjściowymi zmiennymi a odpowiedzią wirusologiczną w 48. tygodniu. Tabela 2 podsumowuje asocjacje zmiennych podgrupy z poziomem RNA wirusa HIV-1 poniżej 50 kopii na mililitr w 48. tygodniu w analizach danych jednowymiarowych i wielowymiarowych z całej badanej populacji. Rasa lub grupa etniczna; miano wirusa w czasie badania przesiewowego; wyjściowa liczba komórek CD4; wyniki dla genotypowej, fenotypowej i ogólnej podatności; tropizm na linii podstawowej; a pierwsze zastosowanie enfuwirtydu, lopinawiru-rytonawiru lub typranawiru było związane z odpowiedzią wirusologiczną w analizie jednowymiarowej. Rasa lub grupa etniczna, klad, miano wirusa w momencie badania przesiewowego, wyjściowa liczba komórek CD4, ogólna ocena podatności i pierwsze użycie enfuwirtydu wykazały dowody na związek w analizie wieloczynnikowej.
Rysunek 1. Ryc. 1. Skuteczność wirusologiczna na 48 tygodni w populacjach analitycznych podgrupy. Wskazywane są współczynniki szans dla poziomu RNA HIV-1 poniżej 50 kopii na mililitr w 48. tygodniu. Panel A pokazuje nieparzyste stosunki zgodnie z przesiewowym miano wirusa, wyjściową liczbą CD4 i tropizmem wirusa, stanem kladu i użyciem lub niewykorzystaniem enfuwirtydu (ENF) w zoptymalizowanej terapii w tle (OBT). Panel B pokazuje nietypowe proporcje według genotypu, rasy i płci CCR5 delta32. MVC oznacza marawirok i dzikiego typu dzikiego.
Ryc. 2. Ryc. 2. Skuteczność wirusologiczna na 48 tygodni w podgrupie – populacja analityczna. Wskazywane są współczynniki szans dla poziomu RNA HIV-1 poniżej 50 kopii na mililitr w 48. tygodniu. Panel A pokazuje iloraz szans w zależności od oceny wrażliwości podczas badań przesiewowych. Panel B pokazuje iloraz szans w zależności od zastosowania lub braku użycia enfuwirtydu (ENF), lopinawiru-rytonawiru (LPV-R) i rytonawiru z typranawirem (TPV-R) w zoptymalizowanej terapii w tle (OBT). MVC oznacza marawirok.
We wszystkich 14 przeanalizowanych podgrupach leczenia występowało większe prawdopodobieństwo całkowitej odpowiedzi wirusologicznej (tj. Poziomu RNA HIV-1 <50 kopii na mililitr) w 48. tygodniu w grupach leczonych marawirokiem niż w grupie placebo (Ryc. i Rysunek 2).
Wszystkie podgrupy analizowano w celu oceny, czy korzystne działanie marawiroku na supresję wirusologiczną (tj. Poziom RNA wirusa HIV-1 <50 kopii na mililitr) ogólnie może się zmieniać w pewnych podgrupach pacjentów [patrz też: ostra przednerkowa niewydolność nerek, znamie barwnikowe zdjecia, eozynocyty podwyższone ]

0 thoughts on “Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: eozynocyty podwyższone ostra przednerkowa niewydolność nerek znamie barwnikowe zdjecia