Skip to content

Tag: nafta med sanok

Zapalenie siatkówki

8 miesięcy ago

174 words

Zapalenie siatkówki z powodu skurczu jej naczyń jest w zasadzie wyrazem tego samego procesu, który toczy się zarówno w naczyniach nerkowych, jak i w naczyniach siatkówki. W chorobach nerek często powstają obrzęki, które mogą być pochodzenia nerkowego i pozanerkowego. Patogeneza obrzęków nerkowych jest bardzo złożona i nie ma jeszcze dzisiaj jednolitego na nie poglądu. Jedni…

Osrodek odruchowy

8 miesięcy ago

193 words

Zasadnicze znaczenie w powstawaniu odruchu ma ośrodek odruchowy, do którego dochodzą pobudzenia z obwodu. Ośrodek odruchowy należy dzisiaj rozumieć fizjologicsnie, a nie anatomicznie. Oznacza to, że ośrodkiem odruchowym nie jest tylko pojedyncza komórka nerwowa lub ich zbiorowisko w danym miejscu, lecz zespół komórek o tym samym charakterze czynnościowym niezależnie od tego, czy znajdują się one…

Kora mózgowa

9 miesięcy ago

198 words

Kora mózgowa zarówno w stanach fizjologicznych, jak i parologicznych jest źródłem koordynacji bodźców wpływających na układ wegetatywny ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Gdyby kora mózgowa nie koordynowała wybiórczo pobudzeń dochodzących do niej z narządów wewnętrznych i ze środowiska zewnętrznego, to te niezliczone bodźce powstające w ustroju w związku z przemianą materii w tkankach i…

Odruch warunkowy

9 miesięcy ago

175 words

Odruch warunkowy jest koniecznym elementem postępu rozwojowego. Istnieje ścisły związek pomiędzy korą mózgową, układem wegetatywnym i czynnością narządów, co najpierw Pawłow wykazał na drodze pobudzeń eksterocepcyjnych, Bykow zaś na drodze pobudzeń zarówno eksterocepcyjnych, jak i interocepcyjnych, wychodzących z narządów. Kora mózgowa jest więc stałym nadrzędnym czynnikiem w mechanizmie regulacyjnego działania układ u wegetatywnego. Dla kliniki…

zmiany powstajace w korze mózgowej

9 miesięcy ago

181 words

W związku z tym, że różne odcinki układu nerwowego są ściśle czynnościowo połączone ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałują, zaburzenia czynności jednego mechanizmu w określonym miejscu układu nerwowego wywołują zmiany w innych mechanizmach nerwowych. Zmiany te sprowadzają się do zaburzeń pobudzania lub hamowania różnych czynności ustroju. W zjawiskach tych zasadniczą rolę odgrywa kora mózgowa,…

Drzenia moga byc róznego charakteru

9 miesięcy ago

128 words

Wzmożenie czynności ruchowej Wzmożeniem czynności ruchowej, czyli hiperkinezami, nazywamy mimowolne ruchy w postaci drżenia i kurczów powstających wskutek drażnienia procesem patologicznym różnych odcinków układu nerwowego. Drżenie komór występuje w różnych schorzeniach układu nerwowego zarówno organicznych, jak i czynnościowych, zwłaszcza z powodu zatrucia jadami zewnątrz i wewnątrzpochodnymi. Np. w rozsianym stwardnieniu mózgu i rdzenia kręgowego sclerosis…

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 9

9 miesięcy ago

149 words

Klinicznie istotne zwiększenie aktywności aminotransferaz występowało częściej w grupie pirfenidonu; jednak wzrost ten wystąpił u mniej niż 3% pacjentów, był odwracalny i nie miał klinicznie istotnych konsekwencji. Wyniki tego badania potwierdzają i rozszerzają wyniki dwóch badań CAPACITY (badania 004 i 006), z których każde 8 było mniejsze i trwało dłużej niż badanie ASCEND. Ważną obserwacją…

Doustny, oszczędzający glukokortykoid efekt mepolizumabu w astmie eozynofilowej

9 miesięcy ago

565 words

Wielu pacjentów z ciężką astmą wymaga regularnego leczenia doustnymi glikokortykosteroidami pomimo stosowania terapii wziewnej o dużej dawce. Jednak regularne stosowanie ogólnoustrojowych glukokortykoidów może prowadzić do poważnych i często nieodwracalnych działań niepożądanych. Wykazano, że mepolizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne, które wiąże się i inaktywuje interleukinę 5, zmniejsza zaostrzenia astmy u pacjentów z ciężką eozynofilową astmą. Metody W…

Zmodyfikowany wektor ?-Retrovirus dla ciężkiego połączonego niedoboru odpornościowego związanego z X.

9 miesięcy ago

536 words

We wcześniejszych badaniach klinicznych z udziałem dzieci z ciężkim złożonym niedoborem odporności połączonym z chromosomem X (SCID-X1), wektor ?-retrowirusa ?-mysiego wirusa Moloney wyrażający komplementarny DNA łańcucha ? receptora ?c ?c z powodzeniem przywracał odporność u większości pacjentów, ale spowodowało białaczkę wywołaną przez wektor poprzez mutagenezę za pośrednictwem enhancera u 25% pacjentów. Oceniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 7

9 miesięcy ago

355 words

Szybkość pozytywnego testu skórnego na białko jaja kurzego była również niższa we wczesnej fazie wstępnej niż w grupie ze wstępnym wprowadzeniem do normy w 36 miesiącu życia; 49% niższe ryzyko względne (P = 0,07) było podobne do obserwowanego w przypadku komercyjnego ekstraktu z jajek (rysunek 2 i tabela S11 w dodatkowym dodatku). Przestrzeganie protokołu Łącznie…