Skip to content

Tag: szpital matopat

Dziedziczenie zwiazane z plcia

4 tygodnie ago

246 words

Dziedziczenie związane z płcią Przekazywanie cech patologicznych może być również związane z płcią. Najczęściej widzi się dziedziczenie cech patologicznych związanych z płcią jako, typ dziedziczenia recesywnego. Takie formy dziedziczenia posiadają znaczenie praktyczne wtedy, heterozygotyczna kobieta z ustępującą cechą patologiczną wstępuje w związek małżeński–; zdrowym mężczyzną. Połowa- synów takiego związku może być chor na zaś połowa…

Stan fizjologiczny tych miedzykomórkowych polaczen

1 miesiąc ago

137 words

Stan fizjologiczny tych międzykomórkowych połączeń warunkuje przechodzenie pobudzeń do jednego określonego efektora. Zmiana czynnościowego stanu połączeń międzykomórkowych może doprowadzić do tego, że efektorem może być narząd pojedynczy lub też wiele narządów i tkanek. Teorie powstawania podrażnienia i przewodzenia pobudseń sprowadzają się obecnie do dwóch zasadniczych teorii, a mianowicie fizyko-chemicznej i chemicznej. Teoria fizykochemiczna twierdzi, że…

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi

1 miesiąc ago

161 words

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi. Odruch bezwarunkowy jest więc stałą dziedziczną reakcją ustroju wytworzoną w przebiegu procesów filogenezy wskutek wzajemnego oddziaływania ustroju i świata zewnętrznego. Odruchy bezwarunkowe przebiegają w zasadzie bez udziału naszej świadomości i siedliskiem ich ośrodków jest rdzeń kręgowy, przedłużony i międzymózgowie. Przewodzenie pobudzeń w łuku odruchowym odbywa się zawsze w jednym kierunku…

Uklad nerwowy przez regulacje czynnosci serca i naczyn nadaje odpowiednia szybkosc krazeniu krwi

1 miesiąc ago

221 words

Rozmaite przejawy życia są związane z wpływami zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i narządów ustroju, koordynuje zaś te wpływy układ nerwowy przez wytworzenie takich stanów, które warunkują stałość środowiska wewnętrznego ustroju. W utrzymywaniu stałości środowiska wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma układ krążenia, gdyż wszystkie zmiany w przemianie materii tkanek powstają w warunkach zakłóceń składu i krążenia…

Wytworzenie sie odruchów warunkowych z bodzców patologicznych

1 miesiąc ago

170 words

Prace Bykowa i jego szkoły wykazały w dalszych badaniach powstanie odruchów warunkowych na bodźce płynące z różnych narządów. Wytworzenie się odruchów warunkowych z bodźców patologicznych prowadzi do zakłócenia procesów troficznych i powstania stanu powodującego nieprawidłową czynność narządów. W powstawaniu zaburzeń czynności narządów odgrywa zasadniczą rolę, jak to ustalił Pawłow, tak zwany pierwszy układ sygnalizacyjny właściwy…

ZABURZENIA CZYNNOsCI UKLADU NERWOWEGO

1 miesiąc ago

166 words

ZABURZENIA CZYNNOśCI UKŁADU NERWOWEGO Zaburzenia czynności układu nerwowego można podzielić na: 1. Zaburzenia czynności animalnych 2. zaburzenia czynności wegetatywnych. Wtym rozdziale nie będę poruszał zaburzeń czynności układu wegetatywnego, gdyż zostały one omówione w rozdziale o zaburzeniach regulacji układu wegetatywnego w części ogólnej Fizjologii patologicznej. Ograniczę się więc tutaj do ogólnego omówienia zaburzeń powstających w układzie…

Nadzór PET-CT a wycięcie szyi w zaawansowanym raku głowy i szyi czesc 4

1 miesiąc ago

35 words

Nieinwalerność zdefiniowano jako ogólny wskaźnik przeżywalności, który był nie większy niż 10 punktów procentowych poniżej szacowanego 75% 2-letniego ogólnego wskaźnika przeżywalności wśród pacjentów z grupy planowej operacji (tj. Współczynnik ryzyka zgonu <1,50); Obliczenia te pozwoliły na 3% utratę obserwacji. Analizę przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.3. Przyjęto…

Przypadek 19-2008: Merkel-Cell Carcinoma

2 miesiące ago

1004 words

W teczce przypadku, Busse i in. (Wydanie z 19 czerwca) omawiają przypadek raka z komórek Merkla u pacjenta z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Nie zgadzamy się z dyskutantami na temat podobieństw między rakiem Merkela a drobnokomórkowym rakiem płuc, szczególnie w odniesieniu do zaleceń dotyczących uzupełniającej chemioterapii. Busse i in. Uwaga: Aktualne wytyczne opublikowane…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5

2 miesiące ago

265 words

Antagoniści receptora CC chemokiny 5 są nową klasą środków antyretrowirusowych. Metody Przeprowadziliśmy dwie podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, badania fazy 3 – Maraviroc versus zoptymalizowana terapia u pacjentów leczonych przeciwwirusowo i przeciwwirusowo z objawami wrodzonymi (MOTIVATE) i MOTIVATE 2 – u pacjentów z ludzkim wirusem niedoboru odporności typu R5 (tylko HIV-1) . Byli oni leczeni lub…

Wciąż w grze – Wykorzystanie wynalazczości pracodawcy w reformie służby zdrowia w USA cd

2 miesiące ago

374 words

Społeczność biznesowa nie chce być nadmiernym obciążeniem dla rozwiązania problemu społecznego; wspierałby cel wspólnej odpowiedzialności tylko o tyle, o ile nie stanowiłby przeszkody dla konkurencyjności Pracodawcy uznają, że ani restrukturyzacja ubezpieczeń, ani powszechne ubezpieczenie nie rozwiążą rosnących kosztów i niedoborów jakościowych, i przewidują, że koszty nieefektywnego systemu będą nadal ponosić je i ich pracownicy. Wsparcie…